ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច៖ ការវិនិយោគដ៏សំខាន

Theme

Early Childhood Development

Type

Course

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

តើអ្នកជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ ឬជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទេសរបស់អ្នកមែនទេ? 

តើការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ កសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀង ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ការត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬផ្នែកផ្សេងទៀត មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែរឬទេ?

អ្វីដែលអាចកើតមានគឺ ថាការងាររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងរយៈពេលដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ចាប់ពីពេលបង្កកំណើត ដល់អាយុប្រាំបីឆ្នាំ។ 

សិក្ខាសាលានេះលើកយកខ្លឹមសារពីក្របខណ្ឌនៃកាថែទាំទំនុកបម្រុង វិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច និងខ្សែភាពយន្ដស្ដីពី ការចាប់ផ្តើមនៃជីវិត ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួម អំពីមូលហេតុដែលបញ្ជាក់ថា ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចមានសារៈសំខាន់ រួមទាំងភស្តុតាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ 

សិក្ខាសាលាបែបពហុមេឌៀនេះ មានវីដេអូចំនួនបួនម៉ូឌុល អមដោយឱកាសដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សាយ ផ្ទាល់ ឬសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងបរិបទរបស់អ្នក។

ផ្នែកវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រហែល 1.5 ម៉ោងនៃការរៀនសូត្រ រួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិឆ្លុះបញ្ចាំង។ 

Are you a policymaker or decision-maker in your community or country? Does your work in health and nutrition, education, child protection, agriculture and food security, WASH, emergency preparedness, or some other field have connections to early childhood development? Chances are that your work does relate to the critical period of child development from conception to age eight.

This workshop draws upon content from the Nurturing Care Framework, the Science of Early Child Development and the Beginning of Life film, to walk participants through why investing in early childhood development is so important, including scientific and economic evidence. This multi-media workshop includes four modules of videos, followed by the opportunity to join a live webinar or in-person workshop to support action planning in your context.

The video portion of the workshop is approximately 1.5 hours of learning, including the activities in the Reflection Journal.

Content development partners

You might also
be interested in