ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ

Theme

Early Childhood Development

Type

Course

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

ທ່ານເປັນຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ? 

ວຽກງານຂອງທ່ານໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ການສຶກສາ ການປົກປ້ອງເດັກ ກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງສະບຽງອາຫານ ນໍ້າ ສຸຂະອານາໄມ ສຸຂະພິບານ ການຮັບມືກັບສະພາບສຸກເສີນ ຫຼື ບາງຂົງເຂດອື່ນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນບໍ? 

ກາລະໂອກາດທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຂອງເດັກຕັ້ງແຕ່ເກີດມາຈົນເຖິງອາຍຸແປດປີ. 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເອົາເນື້ອໃນຈາກກອບການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ລວມທັງຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນ ປະກອບມີວີດີໂອ ສີ່ໂມດູນ, ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານອອນລາຍ ຫຼື ກອງປະຊຸມຊຶ່ງໜ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນການປະຕິບັດໃນສະພາບການຂອງທ່ານ. 

ສ່ວນວິດີໂອຂອງກອງປະຊຸມໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ປະມານ 1.5 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງກິດຈະກໍາໃນການບັນທຶກປະສົບການຮຽນຮູ້ (Reflection Journal). 

This free video course in Lao was designed for policymakers and decision-makers working in fields related to early childhood development such as in health and nutrition, education, child protection, agriculture and food security, WASH, or emergency preparedness.

By the time they complete the course, learners will understand the scientific and economic evidence behind the importance of investing in early childhood development.

This course was produced as part of the Aga Khan Foundation’s Early Childhood Development programme.

The course draws on content from the Nurturing Care Framework, the Science of Early Child Development, and the Beginning of Life film.

This 90-minute course is also available in English, Khmer, and Mongolian.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License. To view a copy of this license, go here.

Content development partners

You might also
be interested in