ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ

Theme

Early Childhood Development

Type

Course

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

Only learners with access to the course can download the references


Course Description

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps
Module Content
0% Complete 0/8 Steps

ທ່ານເປັນຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ? 

ວຽກງານຂອງທ່ານໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ການສຶກສາ ການປົກປ້ອງເດັກ ກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງສະບຽງອາຫານ ນໍ້າ ສຸຂະອານາໄມ ສຸຂະພິບານ ການຮັບມືກັບສະພາບສຸກເສີນ ຫຼື ບາງຂົງເຂດອື່ນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນບໍ? 

ກາລະໂອກາດທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຂອງເດັກຕັ້ງແຕ່ເກີດມາຈົນເຖິງອາຍຸແປດປີ. 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເອົາເນື້ອໃນຈາກກອບການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ລວມທັງຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນ ປະກອບມີວີດີໂອ ສີ່ໂມດູນ, ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານອອນລາຍ ຫຼື ກອງປະຊຸມຊຶ່ງໜ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນການປະຕິບັດໃນສະພາບການຂອງທ່ານ. 

ສ່ວນວິດີໂອຂອງກອງປະຊຸມໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ປະມານ 1.5 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງກິດຈະກໍາໃນການບັນທຶກປະສົບການຮຽນຮູ້ (Reflection Journal). 

Are you a policymaker or decision-maker in your community or country? Does your work in health and nutrition, education, child protection, agriculture and food security, WASH, emergency preparedness, or some other field have connections to early childhood development? Chances are that your work does relate to the critical period of child development from conception to age eight.

This workshop draws upon content from the Nurturing Care Framework, the Science of Early Child Development and the Beginning of Life film, to walk participants through why investing in early childhood development is so important, including scientific and economic evidence. This multi-media workshop includes four modules of videos, followed by the opportunity to join a live webinar or in-person workshop to support action planning in your context.

The video portion of the workshop is approximately 1.5 hours of learning, including the activities in the Reflection Journal.

Content development partners

You might also
be interested in