લિંગ અને લિંગ આધારિત હિંસા

Theme

Civil Society Strengthening

Gender

Type

Video

Languages

More Videos

  • આવો લિંગ હિંસા બંધ કરીએ

  • કાયદાની મદદથી ઘરેલું હિંસા રોકીએ

Video Description

પહેલી ફિલ્મમાં (3.33 મિનિટ) મહિલા સ્વસહાય સમૂહની મિટિંગના દ્રશ્યમાં સભ્ય મહિલા દ્વારા જેન્ડર અને પિતૃસત્તાક વિશે સમજણ આપવામાં આવી રહી છે.

બીજી ફિલ્મમાં (5.25 મિનિટ) પાત્રની વાર્તા દ્વારા હિંસાના વિવિધ સ્વરૂપો, જેન્ડર આધારિત હિંસાની અસરો (મહિલાઓના આરોગ્ય સાથે જોડાણ કરીને) અને સાથે મળી તેમના જીવન માં બદલાવ લાવવા માટે સ્વસહાય જૂથોની ભૂમિકા વિશે સમજણ આપવામાં આવી છે.

ત્રીજી અને અંતિમ ફિલ્મમાં (6.16 મિનિટ) પાત્રની વાર્તા દ્વારા ઘરેલુ હિંસા, ભારતમાં ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ, કાયદા મુજબની જોગવાઇઓ તથા ગ્રામ્ય સ્તરે સહાય માટેના માળખાઓની સાથે સાથે બદલાવમાં પુરુષોની ભૂમિકા દર્શાવવામાં આવી છે.

These three free training videos in Gujarati were designed for women participating in self-help groups (SHG) in India.

The training videos:

  • Introduce the concepts of gender and patriarchy
  • Unpack the various forms of gender-based violence (GBV) and the impact of gender-based violence on women’s health
  • Introduce India’s Domestic Violence Act and the provisions available to women by law, discuss the support structures that women in India can reach out to in their villages, and describe the role men can play in bringing about change.

These training videos were produced as part of the Aga Khan Foundation’s Civil Society programme.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License. To view a copy of this license, go here.

You might also be interested in