چگونه میتوان میکرو – جنگل را در 10 مرحله کاشت؟

Description

میکرو_جنگل درختان کوچک غرس شده میباشد که تراکم و تنوع درخت را به حداکثر

میرساند. میکرو – جنگل برای احیای محیط زیست و ترسب کاربن ضروری هستند.

اندازه میکرو-جنگل معمولی معمولا بین 100 متر مربع تا یک هکتار میباشد. میکرو – جنگل

حداقل شامل 25 نوع مختلف میباشد، در شرایط آیدال انواع درختان آن تا 50 ، و یا بیشتر برسد.

از طریق طرح و دیزاین میکرو جنگل، بنیاد آقا خان تاکید میکند که انواع بومی گیاهان حفظ

شود و گیاهان غذایی، دارویی و علوفه جات که برای مردم محل مفید هستند، کشت شوند.

A micro-forest is a small, planted forest that maximises tree density and biodiversity. Micro-forests are essential for environmental restoration and carbon sequestration.

A typical micro-forest is 100m2 to 1 hectare in size. It hosts at least 25 tree species though ideally this should go to 50 or more.

In the design of its micro-forests, the Aga Khan Foundation (AKF) emphasises the protection of endemic and indigenous species and the planting of food, medicinal, and feed plants that can be useful to local communities.

This short document explains how you can plant a micro-forest in 10 simple steps.

Theme

Climate Resilience

Type

Document

Categories

Toolkit

Year

2022

Sustainable Development Goals

  • SDG 11 Sustainable Cities and Communities
  • SDG 13 Climate Action
  • SDG 15 Life on Land

Content development partners

You might also
be interested in